Powrót do Sakramenty w naszej Parafii

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt 1285)

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w klasie VIII szkoły podstawowej (we wrześniu, zaraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego).
Zgodnie z zaleceniami Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej trwa ono blisko półtora roku.
Sam sakrament w naszej parafii zwyczajowo udzielany jest w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, a więc 19 marca.

Aby rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy:
przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego (jeśli chrzest był w innej parafii niż nasza),
– uczęszczać na katechezę w ramach zajęć szkolnych,
– osoby spoza parafii muszą przedstawić zgodę z własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie.

 

Ewentualne pytania w sprawie bierzmowania można kierować na adres mailowy
wikariusz@parafiajozefow.pl

Drodzy Rodzice!

Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania ma przede wszystkim pomóc Waszym dzieciom dojrzeć zarówno do świadomego zaproszenia Chrystusa do swojego życia, jak i do głębszego przeżywania prawd wiary. Chcemy zatem, aby przygotowanie do sakramentu miało przede wszystkim charakter pogłębienia więzi z Jezusem. Dojrzałość religijna wyraża się nie tylko poprzez modlitwę, ale również w konkretnych postawach, choćby takich jak prawdomówność, uczciwość, szacunek, odpowiedzialność itp. Czas przygotowania nie polega tylko na zbieraniu podpisów w indeksach i „zaliczaniu” kolejnych nabożeństw. Jako Wasi duszpasterze prosimy Was zatem o pomoc, abyśmy razem mogli zbliżyć młodych do Jezusa.

ks. Maciej


OBOWIĄZKI I ZASADY

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Eucharystia, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
  5. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od księdza opiekuna.
  6. Spotkania dla kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz na miesiąc przy parafii w wyznaczony dzień. Rozpoczynać się będą około godz. 12.30 (Maksymalnie trwają one godzinę. Zdarzało się, że kandydaci wracali do domu po wielu godzinach, tłumacząc rodzicom, że tak długo trwało spotkanie. W przypadku takiej sytuacji – osoba zostaje skreślona z listy kandydatów do bierzmowania).   Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje ewangelizacyjne.
  7. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza, modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego.