Cmentarz parafialny w Józefowie

CMENTARZ PARAFIALNY W JÓZEFOWIE
jest usytuowany u zbiegu ulic Wawerskiej i Kopernika

 

Biuro Zarządu Cmentarza
znajduje się w kancelarii
Parafii MB Częstochowskiej w Józefowie, ul. 3 Maja 81A

Kancelaria jest czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 10.30  oraz  16.00 – 17.30
w soboty 9.00 – 10.30

Telefon w czasie pracy kancelarii (+48) 22 789 21 05,  e-mail: parafia@parafiajozefow.pl

WYSZUKIWARKA GROBÓW

Tu sprawdzisz dane konkretnego grobu
Wpisz kilka liter nazwiska pochowanej osoby:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Bez kategorii
Filmy
Intencje
Ogłoszenia
Pielgrzymki
Slajdy
Strona główna

Uwaga, wersja testowa (nie wszystkie dane są aktualne!).


PLANY KWATER

Stary cmentarz: A, B, C, D, E, F, G, H. Nowy cmentarz: A, B, C, E1, E2, E3, F, G, S.


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
W JÓZEFOWIE

Cmentarz jest miejscem świętym. „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała” (KKK 2300)

Paragraf 1

 1. Cmentarz w Józefowie zwany dalej Cmentarzem, jest zarządzany przez Parafię Rzymskokatolicką Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, której kancelaria znajduje się przy ul. 3 Maja 81A.
 2. Zarząd Cmentarza działa na podstawie przepisów prawa świeckiego i kanonicznego oraz Regulaminu.
 3. Przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie Cmentarzem zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r.
 4. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z substancji Cmentarza zawarte są w aktualnie obowiązującym Cenniku, który stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu. Wszelkie opłaty wnosi się kancelarii parafialnej w gotówce lub przelewem bankowym po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami kancelarii.

 

Paragraf 2

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godziny 7.00 do zmroku.
 2. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie.
 3. Wszyscy przebywający na Cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, troski o porządek i czystość na odwiedzanych grobach, w ich otoczeniu oraz na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami.
 4. Zabrania się:
 • przebywania na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia,
 • spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz przebywania na terenie Cmentarza pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • wprowadzania zwierząt,
 • niszczenia zieleni i wyposażenia Cmentarza,
 • sadzenia drzew lub krzewów,
 • wmurowywania ławek na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami oraz podestów.
 1. Bez zezwolenia niedozwolone jest:
 • murowanie grobów, ustawianie nagrobków,
 • wynoszenie, wywożenie z Cmentarza nagrobków bądź ich części,
 • zajmowanie alejek na ławki, ogródki przy grobie, sadzenie drzew itp.,
 • obmurowywanie nagrobków na obszarze większym niż przyznany pod grób, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284).
 1. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania
  zwłok, określonych w art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia I959 r.
 2. Osoby uprawnione do pochowania w grobie, o których mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), są zobowiązane do uiszczania opłaty, za miejsce grzebalne (przedłużenie ważności grobu) oraz dostęp do kontenera na odpady i dostęp do wody.
 3. Nabycie grobu (miejsca grzebalnego) następuje w kancelarii, a potwierdzeniem nabycia jest faktura za opłatę za to miejsce. Generalnie opłatę za groby zwykłe (ziemne) wnosi się co 20 lat, w przypadku ponownego użycia grobu przed upływem 20-tu lat – dopłata do pełnych 20 lat. Przy przekwalifikowaniu grobu ziemnego w murowany opłata za przekwalifikowanie wg. Cennika. Za groby murowane wnosi się opłatę jednorazową, która daje prawo do korzystania z grobu bez dodatkowych opłat za wyjątkiem opłaty za użytkowanie cmentarza (woda, śmieci). Miejsc dla osób żyjących i osób ekshumowanych po cenie jak do pogrzebu, nie sprzedajemy.
 4. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny itp. należy wyrzucać do kontenerów na odpady.
 5. Zaleca się ubezpieczenie cennych nagrobków. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, itp.
 6. Kancelaria parafialna jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 10.30 oraz w godz. od 16.00 do 17.30. W soboty czynna w godz. od 9.00 do 10.30.

 

 Paragraf 3

Stawiając nagrobek Wykonawca musi spełnić następujące warunki:

 1. Wykonawca winien posiadać upoważnienie od uprawnionego/współuprawnionych do grobu na wykonanie prac polegających na postawienie nagrobka.
 2. Za grób muszą być wniesione aktualne opłaty.
 3. Wykonawca odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby którym zlecił prace na Cmentarzu. W zależności od zaistniałej lub zagrażającej ze strony Wykonawcy szkody, zastrzega się stosowanie stałego lub czasowego zakazu działalności na Cmentarzu tych Wykonawców, którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 4. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace w sposób wykluczający naruszenie powagi i spokoju cmentarza, przy zachowaniu szczególnego szacunku dla grobów, zwłok i szczątków ludzkich. Kopanie i murowanie grobów oraz prace kamieniarskie przerywa się, gdy mogłyby zakłócić spokój przebiegającej w pobliżu ceremonii pogrzebowej. Wykonawca obowiązany jest dopilnować, aby pracownicy byli ubrani w odzież roboczą.
 5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić kontrolerowi przystąpienie do prac i ich zakończenie. Zauważone uszkodzenia nagrobków, roślin i infrastruktury cmentarza w pobliżu planowanych prac Wykonawca powinien zgłosić na piśmie przed przystąpieniem do prac.
 6. Kopanie i murowanie grobów oraz wykonywanie prac kamieniarskich odbywa się w dniach pracy cmentarza w godzinach od 7.00 do 15.00.
 7. Zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, maszynami, sprzętem i materiałami budowlanymi. Materiały sypkie należy składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowanie zaprawy murarskiej może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach (kastrach).
 8. Wykonawca obowiązany jest do respektowania wszelkich uwag i zaleceń wydawanych w trakcie wykonywania prac przez kontrolerów i pracowników Zarządu Cmentarza, dotyczących niniejszego Regulaminu.
 9. Wykonawca obowiązany jest zachować czystość i porządek na terenie wykonywanych prac. Zabrania się wylewania na terenie cmentarza niewykorzystanej zaprawy murarskiej oraz wody użytej do mycia narzędzi. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonywania prac i jego najbliższego otoczenia.
 10. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek wykopów w pobliżu drzew i krzewów.
 11. Ziemię z wykopu albo wydobytą z grobu przy dochowaniu można czasowo (przed jej wywiezieniem) składować przy grobie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych.
 12. Przy prowadzeniu prac Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bhp i sanitarnych.
 13. Za prawidłowe prowadzenie prac i jakość użytych materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 14. Wykonawca grobu/nagrobka ma obowiązek wywieźć z terenu cmentarza nadmiar ziemi lub poprzednio ustawiony nagrobek.
 15. Wjazd na teren Cmentarza wyłącznie samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 16. Wszelkie prace przy grobach i nagrobkach (pomnikach), należy zgłosić u pracownika pod telefonem: 501 232 969. W zgłoszeniu należy podać numer grobu, firmę (nazwę przedsiębiorcy z podaniem formy prowadzonej przez niego działalności) oraz adres przedsiębiorcy a także zakres wykonywanych przez niego prac.
 1.  

 

UWAGA!

W kartotece naszego cmentarza brak jest informacji o opiekunach wielu grobów oraz o dacie wnoszonych opłat. Zobowiązujemy opiekunów tych grobów do niezwłocznego zgłoszenia się do kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą (jeśli zachowały się) potwierdzenia wniesionych opłat. Kartki z taką informacją pojawiły się na tych grobach w październiku 2012 roku i w kwietniu 2013 r. Ewentualną opłatę za użytkowanie cmen­tarza można będzie wnieść przelewem po uprzed­nim skontaktowaniu się (telefon, e-mail) z kancelarią.