Jeszcze o odpustach …

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do odpustu zupełnego za zmarłych, jaki można uzyskać w listopadzie 2021 roku, informujemy, że Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 27 października 2021 roku potwierdziła i rozszerzyła na cały listopad 2021 roku dobra duchowe udzielone dekretem N. 791/20/I z dnia 20 października 2020 roku.

Tym samym, zgodnie z przywołanym dekretem z 2020 roku, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Wobec powyższego należy zwrócić uwagę, że liczba dni, w które poszczególni wierni mogą uzyskać odpust zupełny pozostaje bez zmian (jest to dalej osiem dni, a nie trzydzieści).