Powrót do Na terenie parafii

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Budynek w którym mieści się Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny istnieje od 1935r, a od roku 1948 służył już dzieciom i młodzieży. W latach 1948 – 50 mieścił się tutaj Zakład Leczniczo – Zapobiegawczy tzw. Prewentorium dla dzieci członków ZBOWiD-u. Od 1950 do 1956 był Domem Młodzieży, przekształconym następnie w Dom Dziecka Nr 8.

OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

Dobra, kochająca się rodzina to bezcenny skarb, który dostałeś za darmo. Ja też dostałem, ale … moja się popsuła i jest teraz w naprawie.

OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
ul. Marszałka Piłsudskiego 22
05 –410 Józefów Michalin
tel. 0 22 789 40 68; fax. 0 22 789 14 07
HISTORIA [ co nieco jak to było skąd jesteśmy? ]
Budynek w którym mieści się Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny istnieje od 1935r, a od roku 1948 służył już dzieciom i młodzieży. W latach 1948 – 50 mieścił się tutaj Zakład Leczniczo – Zapobiegawczy tzw. Prewentorium dla dzieci członków ZBOWiD-u. Od 1950 do 1956 był Domem Młodzieży, przekształconym następnie w Dom Dziecka Nr 8.
Przez kolejne 50 lat Dom Dziecka stał się dla wielu prawdziwym domem, w wypełnionym zagubieniem i samotnością życiu był miejscem, gdzie mogli przetrwać, dojrzeć i zrozumieć świat.
Wszystkie lata istnienia Domu w Michalinie to czas nieustannych zmian m.in. modernizacji budynku i parku. W latach 60-tych nadbudowano część II pietra, w parku powstało nowe boisko, górka do zjazdów saneczkowych i wiele innych atrakcji dla dzieci.
Na przestrzeni tych lat placówka miała szczęście do dyrektorów:
Antoni Stefaniak w latach 1950 – 1954,
Eugenia Korniszewska w latach 1955 – 1970,
Lucyna Zubik w latach 1970 – 1985,
Anna Kurek w latach 1985 – 2000,
od roku 2000 Kazimiera Wysocka
oraz stabilnej kadry pedagogicznej, która wiele lat swojej pracy zawodowej
poświęciła sprawom dzieci i młodzieży oraz temu Domowi :
Maria Wiórkowska – Kargul, Kazimiera Adamiec, Halina Bogus,
Halina Budny, Bogumiła Cichecka, Halina Diakonowicz, Elżbieta Hawełka,
Halina Hadam, Jadwiga Gasek, Teresa Malinowska, Dorota Młot,
Beata Kuchniewska, Beata Dornowska.
Dom Dziecka był placówką w której wszyscy pracownicy mieli swój wkład w sprawy i wychowanie dzieci, dlatego nie można pominąć pozostałego personelu i ich wieloletniej pracy na rzecz tego Domu: Jadwiga Barszcz, Gabriela Jobda, Bożenna Boruc, Stanisława Romanowska, Janina Basek, Edmund Fitz, Regina Szysz, Sabina Szczucka, Grażyna Kabala, Kazimiera Wasilewska, Ewa Grzęda, Bożena Kucharska.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie Domu Dziecka Nr 8 od1 lutego2006r działa OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA i RODZINY, którego dyrektorem jest Kazimiera Wysocka , funkcje zastępcy pełni Beata Kuchniewska.
Głównym celem podejmowanych przez Ośrodek działań opiekuńczo – wychowawczych jest powrót dziecka do rodziny własnej, umieszczenie go w zastępczym środowisku rodzinnym, a także przygotowanie do samodzielnego życia.
Placówka otrzymała nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
O NAS
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny to placówka wielofunkcyjna
udziela wsparcia i pomocy dziecku oraz rodzinie w oparciu o
diagnozę sytuacji rodzinnej i dydaktyczno – wychowawczej.
Organem prowadzącym jest samorząd powiatu otwockiego.
Bezpośredni nadzór sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Karczewska 37
05 – 400 Otwock
tel. 0 22 719 48 10 fax. 0 22 779 24 33
Baza lokalowa
Ośrodek Wsparcia dziecka i Rodziny usytuowany jest w centrum miasta, przy trasie Warszawa – Otwock, w pobliżu stacji kolejowej Michalin. Na ogrodzonej zalesionej działce oprócz budynku głównego znajdują się dwa mniejsze budynki.
W jednym z nich znajdują się mieszkania służbowe dla pracowników. Drugi przeznaczony jest dla potrzeb najmłodszych dzieci z Interwencyjnej Grupy Opiekuńczej.
W budynku głównym na najniższej kondygnacji mieszczą się pomieszczenia biurowe, kuchnia, jadalnia, świetlica przeznaczona do wypoczynku, biblioteka z czytelnią.
Na pozostałych piętrach mieszczą się pokoje dziecięce dla grupy przedszkolnej i starszych dzieci oraz młodzieży. Jak również pomieszczenia ogólne do których należą: gabinet do zajęć terapeutycznych i logopedycznych, gabinet lekarski, aneksy kuchenne, świetlice do cichej nauki i rekreacji.
Estetycznie urządzony i zagospodarowany park stanowi bezpieczne i doskonałe miejsce do zabawy i wypoczynku. Na terenie parku znajduje się boisko do gry w piłkę nożną i koszykową oraz plac zabaw dla najmłodszych.
Pracownicy
Zespół pracowniczy Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny tworzą:
dyrektor i jego zastępca, pedagog, psycholodzy, terapeuci, pracownik
socjalny, wychowawcy , pracownicy administracji i obsługi.
Wszyscy jesteśmy zobowiązania do kierowania się przede wszystkim zasadą dobra dziecka i rodziny, przeciwdziałania praktykom dyskryminującym dziecko i jego rodzinę oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.
Kadra pedagogiczna ma ukończone dodatkowe kursy i szkolenia, które pozwalają na prowadzenie szerokiej gamy zajęć dla dzieci.
Ponieważ prowadzimy Interwencyjną Grupę Opiekuńczą dla dzieci od 1 roku życia do lat 3 zatrudniamy opiekunki dziecięce i pielęgniarkę.
Wychowankowie
W Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny przebywa obecnie 56 wychowanków. Są to dzieci w wieku od 1 roku do 18 lat. Ich sytuacje rodzinne są zróżnicowane. Wiążą się one zdecydowanie ze złym funkcjonowaniem rodziny oraz jej zaburzoną strukturą.
Tylko nieznaczna część podopiecznych wychowywała się w rodzinach pełnych jednak one nie spełniały podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
Obecnie w Ośrodku przebywa pełnych sierot – 6 , półsierot – 5, dzieci pozamałżeńskie – 22. Poziom wykształcenia rodziców naszych wychowanków jest bardzo niski. Czynniki te mają niewątpliwy wpływ na sytuację bytową rodziny jak również negatywne skutki oddziaływań wychowawczych.
Większość naszych wychowanków ma niepowodzenia szkolne, które uwarunkowane są zaniedbaniami środowiskowymi, brakiem opieki i pomocy w rodzinie.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej obojga rodziców nastąpiło w większości przypadków naszych podopiecznych, głównie poprzez umieszczenie w placówce opiekuńczo – wychowawczej, część rodziców zostało pozbawionych władzy rodzicielskiej i w tych przypadkach jak również w przypadku sierot całkowitych została ustanowiona opieka prawna.
Wszyscy ci wychowankowie zostali umieszczeni na podstawie orzeczeń sądu. W większości przypadków umieszczenie nastąpiło w trybie natychmiastowym.
Pełnię władzy rodzicielskiej posiadają rodzice dzieci przebywających w Grupie Wsparcia Dziennego. Rodziny te znalazły się czasowo w trudnej sytuacji i wymagają wsparcia oraz pomocy.
Naszym sukcesem jest rosnąca liczba wychowanków, którzy opuszczają placówkę i wracają do rodzin własnych, jak również znajdują swoje miejsce w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.
W latach 2000 -2005 do rodzin własnych powróciło 79 wychowanków,
11 odeszło do rodzin adopcyjnych , a 5 do rodzin zastępczych .
CO ROBIMY ? JAK DZIAŁAMY ?
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny – wielofunkcyjna placówka
realizująca zadania placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej i wsparcia
dziennego.
Służy dzieciom i ich rodzinom poprzez:
· udzielanie wszechstronnej pomocy niemowlętom, dzieciom i młodzieży znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziny własnej,
· umożliwienie dzieciom powrotu do rodziny biologicznej bądź umieszczenie w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej,
· pomoc dziecku i jego rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji zapewniając opiekę dzienną,
· wspieranie usamodzielnionych wychowanków,
· włączenie wolontariuszy w działalność opiekuńczo – wychowawczą,
· systemowa prace z rodziną.
W Grupie Socjalizacyjnej znajdują się dzieci od 3 roku życia do 18 lat, pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodziców, zapewniamy im opiekę całodobową.
W Interwencyjnej Grupie Opiekuńczej przebywają dzieci od 1 roku do 3 lat z rodzin w kryzysie, zapewniamy im opiekę całodobową i doraźną.
W Grupie Wsparcia Dziennego znajdują się dzieci od 3 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, zapewniamy im opiekę częściową.
W Grupie Interwencyjno – Diagnostycznej przebywają dzieci w wieku szkoły podstawowej które znalazły się w sytuacjach nagłego kryzysu, zapewniamy im opiekę całodobową.
Naszą pomoc kierujemy do:
· dzieci i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców,
· dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią, wielodzietnych,
· dzieci samotnych matek, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych,
· małoletnich dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej, losowej.
W odniesieniu do wszystkich dzieci zapewniamy:
· dobre warunki bytowe, odpowiednie dla wieku i potrzeb rozwojowych,
· prawidłowe warunki dla rozwoju psychicznego, intelektualnego i zainteresowań własnych,
· specjalistyczną pomoc pedagogiczno – psychologiczną,
· stałą opiekę pielęgniarską, pediatryczną i stomatologiczną oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
W pracy z dziećmi i młodzieżą wspomagają nas wolontariusze.
Ośrodek jest miejscem staży i praktyk studenckich.
Zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane są poprzez:
· wyrównawcze zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
· terapię pedagogiczną grupową i indywidualną,
· zajęcia logopedyczne,
· opiekę psychologiczną oraz medyczną,
· zajęcia dodatkowe usprawniające rozwój psycho – fizyczny w tym m.in.
zajęcia komputerowe, językowe, rytmiczno-taneczne, sportowe, socjoterapeutyczne, plastyczne, Treningu Zastępowania Agresji.
Nasza kadra:
· specjaliści pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz pracy z rodziną,
· psycholodzy i pedagodzy, specjaliści pracy socjalnej,
· wykwalifikowane opiekunki dziecięce.
Wspólpracujemy:
· ze szkołami i poradniami pedagogiczno – psychologicznymi,
· z Ośrodkami Pomocy Rodzinie i Adopcyjno – Opiekuńczymi,
· z policją, sądami i kuratorami,
· z Centrami Pomocy Rodzinie i innymi organizacjami zajmującymi się dzieckiem i jego rodziną.
CO PROPONUJEMY ?
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny – pomaga dzieciom poprzez
systemową pomoc rodzinie.
Proponujemy następujące formy pomocy rodzinie:
usługi profilaktyczne o charakterze wspierającym, poradniczym
· wspieranie rodziny w wysiłkach zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dziecka,
· wspieranie rodziny w radzeniu sobie z problemami wewnątrz rodzinnymi i zewnętrznymi,
· pozytywny wpływ na jakość stosunków pomiędzy członkami rodziny zwłaszcza rodzicami i dziećmi.
usługi profilaktyczne ukierunkowane na rozwiązanie sytuacji kryzysowej
· pomoc w radzeniu sobie z trudnościami,
· pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych źródeł wsparcia zewnętrznego,
· korygowanie zdrowotnych, edukacyjnych lub społecznych przyczyn problemów,
· wsparcie wysiłków zmierzających do poprawy warunków życiowych.
Opiekujemy się powierzonymi nam dziećmi do czasu, gdy będą mogły
wrócić do rodzin własnych bądź do czasu ustanowienia rodzinnej opieki
zastępczej.
Ofertę pomocy kierujemy do:
· rodzin wychowujących dzieci, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej, losowej i życiowej,
· rodzin w których występują uzależnienia,
· samotnych matek lub ojców,
· rodzin wielodzietnych.
Wszystkie nasze działania wymagają stałego wsparcia, szukamy ludzi szlachetnych , gotowych do współpracy, którzy chcieliby pomóc dzieciom i młodzieży będącym w potrzebie. Osoby te nie będą anonimowe staną się przyjaciółmi naszego Ośrodka. Możesz przyłączyć się do nich i mieć swój udział w ratowaniu najbardziej bezradnych i bezbronnych spośród ludzi – DZIECI.
WYCHOWANKOWIE SAMI O SOBIE I O NAS
“ Trafiam do Ośrodka, nie wiem co mam robić, myśleć, jak się zaprezentować żeby pokazać swoją twarz…. Wchodzę w długi korytarz prowadzący do dużego pomieszczenia, mijam wiele pokoi jeden z nich to pokój pań dyrektor wchodzę tam:
pierwsze lody złamane rozmowa z panią dyrektor, idę na górę po długich charakterystycznych schodach, spotykam dziewczyny z którymi teraz będę nacodzień
oglądam pokoje, poznaję wychowawców, spodobało mi się … czekam na kolejne dni…
Teraz wiem już zostaję tylko żyć dalej … co będzie? Nie wiem … czas pokaże.
Żyję po to by tu być
By w Ośrodku lepiej żyć,
Wiem co chcę, mam co mam,
Lecz Ośrodka nie oddam!
Nasz Ośrodek fajna sprawa
Dobra zawsze w nim zabawa
Gdy masz problem zaraz mów
Pomoże Ci ktoś z dorosłych.
{ Katarzyna, lat 15 }
“ Tu jest dobrze. Są fajni wychowawcy, można z nimi pogadać o różnych sprawach. Pomagają w nauce.
Gdy tu przyszłam pierwszy raz czułam się jakoś dziwnie, nikogo nie znałam, ale po kilku dniach było już lepiej.
Poznałam wychowawców, panie dyrektor i inne panie oraz dzieci z innych grup. Teraz czuje się tu dobrze, traktuję Ośrodek jako mój drugi DOM “
{ Agnieszka, lat 14 }
“ Było to 10 maja rok temu jak tu przyszłam. Nikogo nie znałam i czułam się dość dziwnie. Ośrodek wydawał mi się bardzo dziwny i ponury. Po paru dniach poznałam nowych kolegów i koleżanki. Dzień po mnie przyjechała do Ośrodka pewna dziewczyna. Panie oprowadziły ja po domu, a gdy poznała swój pokój to ja poszłam się z nią zapoznać…i od tej chwili miałam nową koleżankę. Chodziłyśmy razem po domu, albo siedziałyśmy w pokojach. Czasem rozmyślałam o moim prawdziwym domu. Lecz nie powiedziałabym że tu jest tak źle, bo wcale nie jest. Jest dużo dzieci oraz wychowawców, są ciocie kucharki i wujek konserwator. Jest pyszne jedzenie i …. zawsze na czas.”
{ Marta, lat 11 }